Baza partnerów
Baza partnerów

Fundacja zajmuje się promowaniem idei, tradycji i historii szlaków jakubowych w Polsce i zagranicą, ale także ideą szeroko pojętego pielgrzymowania, aktywizacją społeczności lokalnych i grup społecznych (młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnością) w oparciu o wiedzę i doświadczenie osób związanych ze szlakami Św. Jakuba. Do tej pory przeprowadziliśmy : -prelekcje otwarte dot. Camino (VII 2013 Kraków, VI 2013, V 2014 Olsztyn) praca non profit, -Pogadanki dla młodzieży w szkołach (X 2013 Warszawa, II 2014 Olsztyn) praca non-profit, -Warsztaty + wędrówka dla seniorów ( Kraków IX 2014 ASOS) -"NA szlaku jakubowym o historii mojego miasta" (IX-XI)
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morągu dla 50 osób niepełnosprawnych z Gminy Morąg, Małdyty,Łukta,Milakowo/rehabilitacja społeczno-zdrowotna w 10 pracowniach wsparcie psychologiczne, fizykoterapia, koła zainteresowań: -taneczne -tenis stołowy, -wokalne, -warsztaty rzemieślnicze?krawiecki,rzeźba/
.......................................
.........................................................
----------------------------------------------------------------------------

Klub Seniora Rzeczenica, pomorskie

http://

-----------------------------------------------------------------------

UKS Talent Rzeczenica, pomorskie

http://

Działania na terenie gminy Rzeczenica oraz powiat Człuchów.
-------------------------------------------
Działania realizowane na terenie gminy Sztum skierowana do dzieci i młodzieży.
Zajmujemy się inicjatywami edukacyjnymi,kulturalnymi, przedsiębiorczymi np: 1. Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Sztumskiej 17 grudnia 2014 r. zorganizowali Powiatowy Konkurs Historyczny "Tradycja szlachecka na Powiślu". Udział w nim brała młodzież gimnazjalna ze szkół z terenu powiatu sztumskiego. Uczestnicy zmagali się z czterostronicowym testem. 2.Szlachetna Paczka , 3.Podsumowanie "Młodzieżowej Agory Pomorza" Europejskim Centrum Solidarności. Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie w ramach niego zorganizowała jedną z ośmiu debat oksfordzkich. W sztumskiej debacie pytaliśmy młodzieży czy warto wrócić na Powiśle po ukończeniu studiów. Krystian Zdziennicki uczestniczył w powyższym spotkaniu i podsumował zrealizowaną przez MGD część projektu. 4.Zbiórka krwi
Przy przedszkolu działa Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci”. Powstało ono z inicjatywy grupy rodziców i nauczycieli naszej placówki. Formalnie stowarzyszenie rozpoczęło swą działalność 1 czerwca 2007 roku. Głównym założeniem Stowarzyszenia jest: -podejmowanie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku 3-6 lat - wzbogacanie i modernizowanie bazy lokalowej i dydaktycznej przedszkola w celu stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do zabawi i nauki - integracja działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania działań na rzecz dobra dzieci.
Gmina i powiat Sztumski.Pracujemy z dziećmi,młodzieżą, dorośli- mieszkańcy gminy i powiatu.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” z siedzibą w Sztumie, ul. Reja 12, powstało 31 stycznia 1998 roku w odpowiedzi na wezwanie, jakie niosła pod koniec lat 90 –tych reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce.Są to osoby po zakończonym diagnozowaniu i leczeniu szpitalnym, wymagające kontynuacji opieki zdrowotnej i rehabilitacji w warunkach poza szpitalnych. W szpitalach wprowadzono krótkoterminowe diagnozowanie i leczenie, a tworzenie zakładów opieki długoterminowej zgodnie z obowiązującymi standardami, wymagało czasu i środków finansowych. Opieka w warunkach domowych, chociaż najbardziej potrzebna, nie zawsze była wystarczająca ze strony rodziny (opiekunów), którzy również wymagali wsparcia i fachowego ukierunkowania w sprawach opiekuńczych. Niski poziom życia, szczególnie na terenach wiejskich i brak dostatecznego wsparcia instytucjonalnego dla osób przewlekle, nieuleczalnie chorych i długotrwale niepełnosprawnych, skutkowa...
Zajmujemy się głównie edukacją i wychowaniem dzieci.
Nasze inicjatywy: 1.Akcja Społeczna Przeciw Przemocy "One Bilion Raising 2014" 14 luty w Olsztynie - dzieci, rodzice, nauczyciele, 2.Ciało doradcze w Społecznym Komitecie Doradczym przy MEN Warszawa przy opracowaniu Modelu Współpraca Szkoła- Otoczenie IV- IX.2014 roku 3.Warsztaty WenDO dla dziewcząt w gminie Stawiguda we współpracy z Feminoteką Warszawa 4.Festyn Rodzinny promujący Ogólnopolską Akcję Społeczną WLB
Wyjazdy,obozy integracyjne do teatru,kina.Stała współpraca wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi.
Zajmujemy się: -aktywnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży, -promocją miasta i gminy , -integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, Organizujemy działania tj: -Jarmark Św.Bartłomieja 2012, -Piknik Historyczny 2014 impreza skierowana do mieszkańców, turystów oraz organizacji z terenu gminy i zaprzyjaźnionych organizacji z terenu województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.Organizacja cyklu warsztatów w 2012- warsztaty z rękodzieła, szczudlarskie, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy.
Obszarem działania organizacji jest region warmińsko-mazurski.Zrealizowany projekt" Wygodna plaża", oraz regaty żeglarskie "Ukielki". Finansowane z kasy fundacji.Grupą docelową są turyści i społeczność regionu korzystającego z usług turystyczno-rekreacyjnych.

Fundacja Miej Marzenia Olsztyn, warmińsko-mazurskie

http://

Fundacja została powołana do życia w maju 2014 . Ma na celu zapobiegać wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży głównie z obszarów wiejskich.
Inicjatywy animacji kulturowej w miejscowości Zawroty
Wspieranie agroturystyki, integracji mieszkańców , promocja i rozwój Szałkowa.Imprezy cykliczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
Szkolenia żeglarskie, promocja Ziemi węgorzewskiej po przez organizację regat żeglarskich, spływów kajakowych,rejsów turystycznych
Wspieranie działalności Klubu Morskiego LOK i innych organizacji działających na rzecz wychowania patriotycznego społeczeństwa.Organizacja imprez wodniackich, szkolenia dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.Promowanie ziemi węgorzewskiej.

CWKS Vęgoria Węgorzewo, warmińsko-mazurskie

http://www.vegoria.pl

Środowisko sportowe,organizacja turnieji na terenie miasta i poza nim.Rozgrywki cykliczne, festyny,obozy szkoleniowe.
Edukacja Ekologiczna skierowana do dzieci, młodzieży, dorosłych.
Prowadzi działania integracji mieszkańców gminy Węgorzewo .
Terenem jej działania jest Polska i dawne Kresy Wschodnie. Cele Fundacji, to edukacja kulturalna ukierunkowana na poznawanie i utrwalanie tożsamości lokalnej i regionalnej, ochrona dziedzictwa kulturowego, uświadamianie młodym ich roli w tworzeniu godnego wizerunku Polski. Fundacja „Dziedzictwo nasze” pragnie współpracować ze wszystkimi ludźmi, instytucjami i organizacjami, którym bliskie są podobne cele.
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Barwy Jesieni" zostało utworzone w celu aktywizacji i integracji mieszkańców.
Podstawowe cele statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach obejmują organizowanie warunków służących zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb mieszkańców w zakresie kultury oraz aktywizacji procesów rozwojowych w tej dziedzinie życia.Integracja społeczna wsparcie osób starszych,promocja wsi Kruklanki oraz rozwój kulturowy wsi Kruklanki.Jednym z najważniejszych zadań GOK-u jest prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych, a także inicjowanie i stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów i zespołów. Zgodnie z tymi założeniami, obecnie w GOK-u odbywają się indywidualne lekcje gry na instrumentach i ponadto działa kilka zespołów i kół zainteresowań takich jak: Męski zespół wokalny "Sapiniaki" Młodzieżowy zespół rockowy "Białe Kruki" Zespół rockowo-popowy "MY" Zespół rockowy "No Name" Zespół tańca nowoczesnego "Rozrabiaki" Pracownia plastyc...
Praca z młodzieżą w obszarze sportu,rekreacji, aktywny wypoczynek.Nasza oferta jest niezwykle szeroka i każde dziecko może znaleźć coś dla siebie. Prowadzimy treningi w sekcji piłki siatkowej , kajakowej. Najmłodsi uczestniczą w zajęciach, których celem jest rozwój ogólny i podniesienie sprawności ( ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych).Klub jest też organizatorem licznych imprez i zawodów dla dzieci i młodzieży organizowanych zarówno dla członków klubu jaki dla całej społeczności naszej gminy.
Działania prowadzone z młodzieżą ukierunkowane na aktywność fizyczną, sort, rekreacja.Różne formy wypoczynku poprzez,który zachęcamy dzieci i młodzież do rozwoju sprawności i umiejętności fizycznych.