Stowarzyszenie Pomocy Osobom PrzewlekleChorym "Dar Serca"
Stowarzyszenie Pomocy Osobom PrzewlekleChorym "Dar Serca"

Lokalizacja ul.Reja 12, Sztum, pomorskie
Adres e-mail krystynaszafranska@interia.pl
Strona www http://www.darsztum.pl
Osoba kontaktowa Krystyna Szafrańska
Zakres działalności wykluczenie społeczne
Kierunki działalności niepełnosprawni, osoby starsze, osoby chore
Opis Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” z siedzibą w Sztumie, ul. Reja 12, powstało 31 stycznia 1998 roku w odpowiedzi na wezwanie, jakie niosła pod koniec lat 90 –tych reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce.Są to osoby po zakończonym diagnozowaniu i leczeniu szpitalnym, wymagające kontynuacji opieki zdrowotnej i rehabilitacji w warunkach poza szpitalnych. W szpitalach wprowadzono krótkoterminowe diagnozowanie i leczenie, a tworzenie zakładów opieki długoterminowej zgodnie z obowiązującymi standardami, wymagało czasu i środków finansowych. Opieka w warunkach domowych, chociaż najbardziej potrzebna, nie zawsze była wystarczająca ze strony rodziny (opiekunów), którzy również wymagali wsparcia i fachowego ukierunkowania w sprawach opiekuńczych. Niski poziom życia, szczególnie na terenach wiejskich i brak dostatecznego wsparcia instytucjonalnego dla osób przewlekle, nieuleczalnie chorych i długotrwale niepełnosprawnych, skutkowało u tych osób poczuciem pozostania „na marginesie życia”- wykluczenia społecznego. Życie pokazało, że bez dodatkowego wsparcia, osoby te nie znajdowały miejsca w nowym systemie ochrony zdrowia, bowiem usługi zdrowotne, takie jak: opieka długoterminowa, paliatywna i hospicyjna oraz rehabilitacja środowiskowa, były i są niewystarczająco finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego. W celu wdrażania i rozwijania tych usług, w założeniach reformy ochrony zdrowia zakładano konieczność poszukiwania przez społeczności lokalne dodatkowych źródeł finansowania - poza systemem ochrony zdrowia. Przykładem skutków braku dodatkowego finansowania opieki paliatywnej i hospicyjnej jest historia działalności Hospicjum stacjonarnego przy Szpitalu Powiatowym w Sztumie. W ramach restrukturyzacji Szpitala - dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia - Hospicjum utworzono w 2000 r. , a w roku 2007 zamknięto z powodów ekonomicznych. Zabrakło bowiem dalszego dodatkowego finansowania, aby zapewnić wymagany standard opieki. W powiecie sztumskim nadal istniały dotkliwe braki w usługach rehabilitacyjnych. Skutki tego najbardziej odczuwały osoby długotrwale niepełnosprawne i przewlekle chore. Utworzenie w roku 2001 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy Szpitalu Powiatowym w Sztumie, poprawiło sytuację tych osób lecz nie rozwiązało w całości problemu zapewnienia im należytej opieki z następujących powodów: 1) Zakład ten ma ograniczoną liczbę miejsc i ograniczony czas jednoczasowego pobytu, tj. do 6 miesięcy. 2) Podopieczni ponoszą koszty pobytu. 3) Z opisanej grupy osób, większość pragnie pozostania w swoim środowisku domowym.