Przedsiębiorczość społeczna dostrzega wartości tam gdzie społeczeństwo lub inni ludzie ich nie widzą. Zamiast „problemów do rozwiązania” jest po prostu nieodkryta wartość.

I właśnie te wartości odkrywali studenci z Polski i Ukrainy podczas projektu “Integracyjny Polsko-Ukraiński Obóz społecznej przedsiębiorczości”, który odbył się w Gdańsku, w dniach 6-13 listopada 2016 roku.

Biznes odgrywa istotna rolę w rozwoju społecznym, stwarzając możliwości rozwoju gospodarki i zatrudnienia. Założenie własnego przedsiębiorstwa to nie tylko sposób na zysk, ale także szansa wywierania wpływu na rozwój społeczności lokalnej i integrację osób z grup wykluczonych. To jednocześnie sposób na rozwój osobisty, spożytkowanie energii, wiedzy i kreatywności w działaniach społecznych przynoszących dochód.

Właśnie tę energię, pasję i kreatywność wykorzystywali studenci z obu państw do poznania siebie i wspólnej pracy.

Projekt realizowany był w partnerstwie z organizacją pozarządową PORUCH z Kijowa.

Projekt finansowany z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Już w pażdzierniku zaczęły się przygotowania do wymiany młodzieży. W dniach 10-13.10.2016 roku do Gdańska przyjechało 3 przedstawicieli organizacji partnerskiej oraz młodzieży, którzy wraz z 3 przedstawicielkami grupy polskiej omawiali najważniejsze aspekty spotkania. Cztery dni upłyneły szybko podczas burzy mózgów na temat promocji, podziału zadań i obowiązków, omawianiu przygotowania grup do spotkania. Poznawaliśmy Wyspę Sobieszewską i szukaliśmy najlepszych mejsc na warsztaty. Szukaliśmy dogodnych połączeń na trasie Kijów-Gdańsk, zastanawialiśmy się na ryzykiem i sposobem jego uniknięcia. Stworzyliśmy plan promocji, odwiedziliśmy Stare Miasto i nabraliśmy energii do realizacji wymiany.

Integracyjny Polsko-Ukraiński Obóz Społecznej Przedsiębiorczości to projekt wymiany młodzieżowej, w której wzięło udział 20 młodych osób z Trójmiasta i Kijowa. Spotkanie odbyło się w dniach 6-13 listopada 2016 roku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.

Głównym celem projektu jest wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży oraz wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji. Podczas siedmiu dni warsztatów, spotkań i dyskusji młodzież miała możliwość zapoznania się z zasadami tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, współpracy stref biznesu z organami władzy na przykładzie konkretnych przedsiębiorstw społecz­nych działających w Gdańsku.

Prowadzone warsztaty i ćwiczenia stworzyły atmos­ferę do twórczej pracy, której efektem były pomy­sły przedsiębiorstw społecznych. W czasie projektu poznaliśmy problemy socjalne zarówno w Polsce jak i w Ukrainie, nauczyliśmy się przełamywać ste­reotypy i dowiedzieliśmy się skąd one biorą się w naszych głowach. Podjęliśmy próbę stworzenia analizy SWOT naszego przedsiębiorstwa, pisaliśmy biznesplan i przygotowywaliśmy jego kampanię marketingową. Poznaliśmy różne typy liderstwa, a podczas wizyty studyjnej spotkaliśmy się z prakty­kami, pracującymi w przedsiębiorstwach społecz­nych w Gdańsku.

Pierwszym z nich był „So Stay Hotel”, prowa­dzony przez byłych wychowanków domów dziecka. Stwarza on im możliwość zdobycia często pierw­szego doświadczenia zawodowego. Drugie przed­siębiorstwo, które odwiedziliśmy to Gdańska Spół­dzielnia Socjalna, gdzie większość pracowników to osoby wywodzące się z grup zagrożonych wyklu­czeniem społecznym. Zajmują się oni głównie opie­ką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz świadczą usługi porządkowe.

Wszystkie warsztaty, spotkania i zajęcia umożliwiły nam:

  • przełamanie bariery językowej i udoskonalenie znajomości języków obcych;

  • zwiększenie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej;

  • poznanie praktyki działania przedsiębiorstw spo­łecznych;

  • wymianę wiedzy na temat zwyczajów i tradycji obu państw-uczestników;

  • poznanie Gdańska i jego historii.

Zobaczcie jak to wyglądało:

Nasze warsztaty można było śledzić na Instagramie i Snapchacie, gdzie używaliśmy oficjalnego hashtagu

A to co wypracowaliśmy zebraliśmy w broszurę Zysk to nie tylko pieniądze. Przedsiębiorczość społeczna w Polsce i w Ukrainie. Dodaliśmy grafikę, tłumaczenie na język ukraiński i gotowe do dzielenia się. Miłej lektury!