KIM JESTEŚMY?

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminowanie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, wiek i orientację seksualną to obowiązki, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, wpisując równouprawnienie i zakaz dyskryminacji do Konstytucji RP oraz podpisując szereg zapisów i regulacji międzynarodowych dotyczących przeciwdziałaniu dyskryminacji. Stosunek państwa i społeczeństwa do grup mniejszościowych oraz poszanowanie ich praw jest testem dla funkcjonowania każdej demokracji.
Różnorodność kulturowa jest wielkim atrybutem, ale zarazem wyzwaniem, gdyż niesie z sobą ryzyko nieporozumień, które są źródłem konfliktów. Uprzedzenie i dyskryminacja rodzą się bowiem z ignorancji oraz strachu przed „obcym”, z obawy przed tym, co nieznane.
Akceptację, ciekawość świata, otwartość na różnorodność chcemy zakorzeniać w społeczeństwie od najmłodszych lat, aż do dorosłego życia, poprzez współpracę z placówkami edukacyjnymi, wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi.

NASZE DZIAŁANIA

1. Organizowanie i prowadzenie:

  • szkoleń i warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej, edukacji globalnej, prawnoczłowieczej i antydyskryminacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • Żywej Biblioteki Trójmiasto;
  • Nocy Świątyń w Gdańsku;
  • konferencji „Edukacja równościowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości”;
  • Kina Tolerancja;
  • międzynarodowych szkoleń dla osób pracujących z młodzieżą;

2. Wspieranie procesów demokratyzacji państw Europy Środkowo-Wschodniej

3. Rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze antydyskryminacji