Preambuła
Misją Fundacji jest społeczeństwo otwarte na różnorodność i wykorzystujące jej potencjał, w którym każdy rozumie i jest rozumiany przez pozostałych. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń ukierunkowanej na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej wszystkich grup społecznych oraz instytucji działających w obszarze edukacji równościowej.

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1. Nazwa
1. Fundacja pod nazwą Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona z woli osób fizycznych zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Cezarego Pietrasika w kancelarii Notarialnej w Gdańsku, repertorium A nr 337/2013, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja może używać nazwy skróconej w brzmieniu: IRSE oraz posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
4. Fundacja używa oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
5. Fundacja nie działa dla osiągnięcia zysku.
6. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
7. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
8. Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 2. Zasięg terytorialny
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności w kraju i za granicą.

§ 3. Nadzór
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II. Misja i cele Fundacji oraz sposoby ich realizacji

§ 4. Cele
Celem Fundacji jest działalność w zakresie:
1. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2. działalności charytatywnej;
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5. ochrony i promocji zdrowia;
6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8. działalności na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn;
9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
12. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
14. wypoczynku dzieci i młodzieży;
15. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
17. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18. turystyki i krajoznawstwa;
19. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
21. ratownictwa i ochrony ludności;
22. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
23. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
24. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
25. promocji i organizacji wolontariatu;
26. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
27. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
28. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
29. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
30. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-29.

§ 5. Sposoby realizacji celów
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie:
a. spotkań, szkoleń i działalności edukacyjnej;
b. punktów informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa, poradnictwa i wsparcia organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich;
c. koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, seminariów, spotkań integracyjnych, programów radiowych i telewizyjnych;
d. działalności wydawniczej;
e. działalności naukowo-badawczej;
f. konkursów i stypendiów;
g. międzynarodowej wymiany młodzieży;
h. organizacji imprez masowych.
2. Współpracę z instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
3. Propagowanie koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej;
4. Prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków i klubów profilaktyki środowiskowej, klubów środowiskowych;
5. Powoływanie i prowadzenie ośrodków, klubów i programów aktywizacji zawodowej i społecznej;
6. Powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego, przedszkoli, szkół, świetlic i innych placówek edukacyjno – wychowawczych;
7. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
8. Inicjowanie form samopomocy integrujących środowiska młodzieżowe, rodzinne i szkolne w celu minimalizacji zagrożeń społecznych;
9. Wspieranie i inicjowanie współpracy obszaru nauki i biznesu;
10. Promocja i wspieranie mikroprzedsiębiorczości;
11. Kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
12. Wykorzystanie w swej działalności Internetu, filmu, multimediów i innych nowoczesnych i innowacyjnych środków przekazu;
13. Wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
14. Ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz z wyróżnieniami osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

§ 6. Przedmiot działalności statutowej
Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji jest:
1. wydawanie książek;
2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych; pozostała działalność wydawnicza;
3. wynajem nieruchomości na własny rachunek;
4. działalność związana z informatyką, pozostała;
5. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych;
6. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; reklama;
7. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
8. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana; rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo;
9. projekcja filmów;
10. działalność galerii i salonów wystawienniczych;
11. działalność domów i ośrodków kultury;
12. pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; pomoc społeczna bez zakwaterowania;
13. działalność związana ze sportem, pozostała;
14. reprodukcja komputerowych nośników informacji;
15. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
16. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
17. pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem;
18. działalność związana z tłumaczeniami;
19. nauka języków obcych;
20. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
21. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
22. działalność obiektów kulturalnych;
23. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
24. badanie rynku i opinii publicznej;
25. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział III. Majątek i dochody

§ 7. Majątek
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 PLN (słownie: jednego tysiąca 00/100 złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji:
a. do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji lub osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
b. na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
c. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
d. do zakupu towarów lub usług podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8. Dochody
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: a) darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
b) dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz; c) papierów wartościowych; d) praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw; e) odsetek bankowych. 2. Dochody Fundacji, o których mowa w ust 1. mogą być przeznaczone wyłącznie na statutowe cele Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami może być przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Organy Fundacji i ich kompetencje

§ 9. Organy Fundacji
1. Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji,
b. Rada Fundacji.
2. Można być członkiem tylko jednego organu Fundacji jednocześnie.
3. Członkowie organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w obradach, ale mają prawo zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z realizacją obowiązków członka organu.
4. Mandat członka organu Fundacji wygasa z dniem odwołania z pełnionej funkcji lub z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w pracach organu Fundacji albo z chwilą śmierci członka organu Fundacji.
5. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 6. Decyzje organów podejmowane są w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje, w zależności od organu, odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 10. Kompetencje Zarządu
1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji, a w szczególności: a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
b. sprawowania zarządu nad majątkiem Fundacji; c. zakładanie oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji d. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
e. decydowanie o przynależności Fundacji do organizacji krajowych i międzynarodowych. 2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji składa co najmniej 2 członków Zarządu.

§ 11. Powoływanie i odwoływanie Zarządu
1. Zarząd składa się z minimum 2, ale nie więcej niż 4 osób.
2. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na czas nieokreślony.
3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
4. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu Fundacji i Wice Prezesa. Prezesa Zarządu jednomyślnie powołują członkowie Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w razie rezygnacji lub śmierci członka.
6. W razie rezygnacji jednego z członków Zarządu, pozostali członkowie mogą powołać kolejnego członka Zarządu.
7. Odwołanie członka zarządu Fundacji może nastąpić w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków lub naruszenia postanowień Statutu przez członka Zarządu.

§ 12. Posiedzenia i podejmowanie uchwał przez Zarząd
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
3. Posiedzenia Zarządu przygotowuje i zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego z członków Zarządu;

§13. Kompetencje Rady
1. Rada jest organem kontroli i nadzoru odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Rada posiada także uprawnienia opiniodawcze. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a. stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności;
b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu;
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji;
d. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
e. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
f. ustalanie wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków.

§ 14. Powoływanie i odwoływanie Rady
1. Rada składa się z od 1 do 5 członków, w tym Przewodniczącego. Członków Rady powołuje Zarząd w drodze uchwały na czas nieokreślony. Członków Rady odwołuje Rada w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami.

§ 15. Posiedzenia i podejmowanie uchwał przez Radę
1. Zwyczajne zebranie Rady Fundacji zwoływane jest co najmniej 1 raz w ciągu roku kalendarzowego.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 16.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów.
§ 17.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. 3. Decyzję w sprawie wyznaczenia likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji. 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.