Preambuła

Misją Fundacji Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji nieformalnej i rozpowszechnianie koncepcji life long learning.

Fundacja realizowała będzie swe cele poprzez działalność edukacyjną ukierunkowaną na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej wszystkich grup społecznych oraz instytucji działających w tej przestrzeni.

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

§ 1. Nazwa

1. Fundacja pod nazwą Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona z woli osób fizycznych: zwanych dalej „Fundatorami” , aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Cezarego Pietrasika w kancelarii Notarialnej w Gdańsku, repertorium A nr 337/2013, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach ( Dz.U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 203 z późn. zm) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Fundacja może używać nazwy skróconej w brzmieniu: IRSE

4. Fundacja używa oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

5. Fundacja nie działa dla osiągnięcia zysku.

6. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

7. Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 2. Zasięg terytorialny

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności w kraju i za granicą.

§ 3. Nadzór

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. Edukacji Narodowej.

Rozdział II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 4. Cele

Celem Fundacji jest działalność w zakresie:

1. rozwoju edukacji nieformalnej i rozpowszechniania koncepcji life long learning;

2. wyrównywania szans edukacyjnych grup zagrożonych wykluczeniem;

3. rozpowszechniania i wdrażania najnowszych technologii w procesie edukacji;

4. budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego;

5. tworzenia przestrzeni współpracy lokalnych organizacji pozarządowych;

6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

7. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

8. działalności charytatywnej;

9. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

10. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

11. ochrony i promocji zdrowia;

12. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

13. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

14. działalności na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn;

15. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

16. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

17. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

18. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

19. wypoczynku dzieci i młodzieży;

20. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

21. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

22. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

23. turystyki i krajoznawstwa;

24. porządku i bezpieczeństwa publicznego;

25. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

26. ratownictwa i ochrony ludności;

27. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

28. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

29. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

30. promocji i organizacji wolontariatu;

31. pomocy Polonii i Polakom za granicą;

32. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

33. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

34. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

35. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-29.

§ 5. Sposoby realizacji celów

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Organizowanie i finansowanie:

spotkań, warsztatów, szkoleń i działalności edukacyjnej;

punktów informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa, poradnictwa i wsparcia organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich;

koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, seminariów, spotkań integracyjnych, programów radiowych i telewizyjnych;

działalności wydawniczej;

działalności naukowo-badawczej,

konkursów i stypendiów,

międzynarodowej wymiany młodzieży,

organizacji imprez masowych.

b) Współpracę z instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;

c) Propagowanie koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej;

d) Prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków i klubów profilaktyki środowiskowej, klubów środowiskowych;

e) Powoływanie i prowadzenie ośrodków, klubów i programów aktywizacji zawodowej i społecznej;

f) Powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego, przedszkoli, szkół, świetlic i innych placówek edukacyjno – wychowawczych;

g) Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

h) Inicjowanie form samopomocy integrujących środowiska młodzieżowe, rodzinne i szkolne w celu minimalizacji zagrożeń społecznych;

i) Wspieranie i inicjowanie współpracy obszaru nauki i biznesu;

j) Promocja i wspieranie mikroprzedsiębiorczości;

k) Kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;

l) Wykorzystanie w swej działalności Internetu, filmu, multimediów i innych nowoczesnych i innowacyjnych środków przekazu;

m) Wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;

n) Ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz z wyróżnieniami osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

2. Fundacja, realizując swoje cele, współpracuje w szczególności z organami administracji publicznej, szkołami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi.

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność statutową nieodpłatną i odpłatną

Rozdział III. Majątek i dochody

§ 7. Majątek

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 PLN (słownie: jednego tysiąca 00/100 złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji:

a. do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji lub osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;

b. na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

c. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 8. Dochody

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, dotacji, subwencje, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

b) dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;

c) dochodów z działalności statutowej odpłatnej

d) papierów wartościowych;

e) praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;

f) odsetek bankowych;

2. Dochody Fundacji, o których mowa w ust 1. mogą być przeznaczone wyłącznie na statutowe cele Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji i ich kompetencje

§ 9. Władze Fundacji

1. Organem zarządczym Fundacji jest Zarząd.

§ 10. Kompetencje Zarządu
1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji a w szczególności:

a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,

b. sprawowania zarządu nad majątkiem Fundacji,

c. ustalanie procedur naboru pracowników i wielkości zatrudnienia oraz wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

d. zakładanie oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jeden z członków Zarządu.

§ 11. Powoływanie i odwoływanie Zarządu
1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób powołanych na czas nieokreślony.

2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich obowiązków na zasadach określonych przez Zarząd Fundacji.

3. Strukturę organizacyjną Fundacji określa Zarząd Fundacji.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,

c) nie wywiązywania się ze swych obowiązków,

d) śmierci członka Zarządu.

§ 12. Posiedzenia i podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

2. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

3. Posiedzenia Zarządu przygotowuje i zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego z członków Zarządu;

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 13.

Decyzje w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów obecnych członków.

§ 14.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej głosami 2/3 pełnego składu Zarządu

§ 15.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Decyzję w sprawie wyznaczeniu likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji.

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.