Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-metodycznej, która odbędzie się w dniach 01-02 grudnia 2015 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia oraz Jego Magnificencji Rektora Prof. dra hab. Romana Drozda.

Decyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana jest istotnością tematyki równościowej w szeroko rozumianej przestrzeni edukacyjnej. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminowanie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, wiek i orientację seksualną to obo­wiązki, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, wpisując równouprawnienie i zakaz dyskryminacji do Konstytucji RP oraz podpisując szereg zapisów i regulacji międzynarodowych dotyczących przeciwdziałaniu dyskryminacji. Stosunek państwa i społeczeństwa do grup mniejszościowych oraz poszanowanie ich praw jest testem dla funkcjonowania każ­dej demokracji. Również w Polsce, wśród szeregu mniejszości społecznych istnieją osoby przynależące do mniejszości płciowych, etnicznych, narodowych, wiekowych, seksualnych oraz osoby niepełnosprawne. Niestety, osoby te wciąż doświadczają dyskryminacji z powodu swojej przynależności do określonej grupy.
W związku z tym podjęliśmy wyzwanie zorganizowania niniejszego przedsięwzięcia, które jak wierzymy okaże się w obliczu wyzwań, potrzeb i możliwości edukacji równościowej cenną okazją do wymiany doświadczeń dla tych wszystkich, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji, uwrażli­wianiem na jej przejawy i uczącym poszanowania dla odmienności. Zachęcamy także Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na część praktyczną konferencji, która może być pomocna zwłaszcza pedagogom i pedagożkom, nauczycielom i nauczycielkom klas, pracownikom i pracowniczkom instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji.

W związku z tym zapraszamy do debaty i refleksji badaczy i badaczki z obszaru: pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, pracy socjalnej, ekonomii, prawa, a także przedstawicieli instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka, edukatorów antydyskryminacyjnych, kadrę zarządzającą oświatą oraz  wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Pragniemy także zaprosić praktyków oraz studentów, którzy w drugim dniu konferencji będą mogli wziąć udział w zaproponowanych warsztatach.

TEMATYKA WARSZTATÓW (DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI)

1. Edukacja równościowa – cele i metody wdrażania (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)

2. Sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)

3. Możliwości włączenia treści edukacji globalnej do zajęć edukacyjnych (Centrum Edukacji Obywatelskiej)

4. Metody przeciwdziałania mowie nienawiści na tle homofobicznym (Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado)

5. Praca z dziećmi imigrantów/uchodźców (Fundacja dla Wolności)

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Warunkiem udziału w konferencji i/lub warsztatach metodycznych jest wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej do dnia 16 listopada 2015 r. mailowo na adres: gpr@wp.pl

Udział w konferencji oraz warsztatach jest bezpłatny. 

Uczestniczy pokrywają jedynie koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu (we własnym zakresie).

Zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji uczestnictwa w konferencji w module teoretyczno-naukowym lub/i warsztatach metodycznych.

Więcej informacji na stonie internetowej: http://www.edukacjarownosciowa.slupsk.pl/

Formularz zgłoszeniowy

Konferencja i warsztaty są realizowane w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.