O projekcie:

„W sieci NGO”

to projekt kompleksowego wsparcia małych, lokalnych organizacji pozarządowych z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Poprzez cykl warsztatów, doradztwo, wizyty studyjne, superwizje realizowanych projektów chcemy zwiększyć kompetencje przedstawicieli 60 organizacji pozarządowych w zakresie działań na rzecz aktywizowania i rozwoju społeczności lokalnych. Projekt zmierza do niwelowania dużych dysproporcji pomiędzy organizacjami z obszarów dużych miast, a terenami wiejskimi. Różnice te dotyczą zarówno dostępu do funduszy, jak również szkoleń i doradztwa. Zwiększenie skuteczności pozyskiwania grantów i realizacji projektów, wzrost świadomości na temat znaczenia spotkań animacyjnych, diagnozy potrzeb, współpracy międzysektorowej, czy tworzenia produktu turystycznego doprowadzi do rozwoju społeczności lokalnej, zaangażowanej w działania obywatelskie. Społeczność lokalna zyska możliwości rozwoju poprzez udział w organizowanych projektach, zintegruje się podczas wspólnych działań, a poprzez udział w spotkaniach animacyjnych i pracy wolontarystycznej w organizacjach będzie miała realny wpływ na kształtowanie pozytywnych zmian

Więcej szczegółów w zakładce W sieci NGO

1 sierpnia 2014 roku rozpoczęliśmy realizację projektu ” W SIECI NGO” dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt kierujemy do małych, lokalnych organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego. W ramach działań oferujemy szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne oraz superwizje realizowanych projektów.