Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich.

Study Tours to Poland powstało w 2004 roku i jest częścią Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA realizowanego od 2000 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Od 2007 roku koordynatorem STP jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia.

Study Tours to Poland – wizyty profesjonalistów

W ramach krótkoterminowych wizyt studyjnych przedstawiciele samorządów lokalnych, administracji rządowej, pracownicy centralnych instytucji państwowych i inne grupy zawodowe mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie przekształceń ustrojowych i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej. Wizyty organizowane są w niewielkich grupach, we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz centralnymi instytucjami państwa. Dotychczas w STP brali udział głównie przedstawiciele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy i Gruzji.

Study Tours to Poland – wizyty studentów

W ramach tej ścieżki STP wyróżniający się studenci z Białorusi, Mołdowa, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (z obwodu kaliningradzkiego i leningradzkiego) przyjeżdżają na kilkunastodniowe wizyty przy polskich ośrodkach akademickich. W trakcie spotkań organizowanych przez organizacje pozarządowe studenci maja okazję poznać polskie środowiska akademickie, organizacje obywatelskie, spotkać się z liderami życia publicznego, wziąć udział w wykładach, warsztatach, seminariach i imprezach kulturalnych. STP dla studentów koordynuje Fundacja „Borussia” z Olsztyna.

Strona programu Study Tours to Poland

W dniach 2-13 maja 2016 roku 12 studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy odwiedziło Trójmiasto, aby poznać najważniejsze aspekty polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej oraz sukcesy 25 lat wolności Polski. Program spotkania rozpoczął się od warsztatów integracyjnych oraz warsztatów dotyczących edukacji międzykulturowej, na których rozmawialiśmy o różnych spojrzeniach na kulturę i jej elementy składowe. Studenci dyskutowali na temat różnic kulturowych i ich znaczenia podczas wizyty studyjnej. Po południu odwiedziliśmy Europejskie Centrum Solidarności, którego misją jest upamiętnienie procesów transformacji w Polsce, a także łączenie przeszłości z przyszłością. Uczestnicy zwiedzili wystawy i stocznię gdańską, jak również poznali organizację instytucji i prowadzone przez nią działania.

System szkolnictwa wyższego został przedstawiony podczas wizyt na Uniwersytecie Gdańskim i w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zaprezentowane zostały różne aspekty i funkcje uczelni wyższych: od edukacyjnych, po pomoc w rozwoju zawodowym oraz otwarcie się na inne grupy wiekowe, w tym seniorów. Uczestnicy programu spotkali się z Kierownikiem działu współpracy zagranicznej UG Panem Adamem Bączkowskim, który opowiedział o systemie szkolnictwa wyższego, ofercie Uniwersytetu Gdańskiego, oprowadziła także uczestników po kampusie UG, z koordynatorami i słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku, Biura Karier Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Wizyta w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości zaprezentowała jedną z form wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz łączenie biznesu z nauką i działaniami społecznymi. Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia było okazją do poznania działań kulturalnych i społecznych instytucji samorządowych oraz aktywizacji społecznej mieszkańców miasta. Wizyta w Radio Kaszebe oraz Gazecie Wyborczej przybliżyła rolę i funkcjonowanie mediów w Polsce. Korzyści wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zostały omówione podczas spotkania z pracownikami Punktu Europe Direct prowadzonego przez Stowarzyszenie Morena oraz z wolontariuszami europejskimi przebywającymi w Gdańsku. Zakres obowiązków oraz rolę administracji samorządowej poznali podczas spotkań i wizyt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędzie Miasta w Słupsku i Gdańsku. Działania organizacji pozarządowych przedstawili pracownicy Stowarzyszenia Morena, Centrum Wolontariatu w Słupsku, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Uczestnicy poznali także działania reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie Centrum Integracji Zawodowej w Sopocie prowadzonego przez Stowarzyszenie im. Brata Alberta, a młodzi przedsiębiorcy prowadzący hostel i spółdzielnię socjalną w Sopocie opowiedzieli o warunkach rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Podczas wizyty uczestnicy spotkali się z liderami życia społecznego: Prezydentem Lechem Wałęsą, Prezydentem Słupska Robertem Biedroniem, Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska Bogdanem Oleszkiem, Kierownikiem Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Okazją do poznania kultury Polski i Pomorza był wieczór polski, Zwiedzanie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Emigracji w Gdyni, zwiedzanie Trójmiasta, Słupska i udział w koncertach.

Nie mniej ważnym aspektem wizyty była integracja uczestników z młodzieżą z Polski. Było to możliwe podczas spotkania w Uniwersytecie Gdańskim zorganizowanych przez polskich studentów, wieczorów integracyjnych, na które zaproszeni zostali studenci z polski i z zagranicy. Uczestnicy mieli także okazję zaprezentować kulturę swoich państw podczas wieczoru wielokulturowego zorganizowanego w Bibliotece pod Żółwiem w Gdańsku. Okazją do poznania codziennego życia polskich studentów był także nocleg w Domu Studenckim w Słupsku.

W dniach 17-23 kwietnia 2016 roku gościliśmy w Trójmieście 15 przedstawicieli samorządu z rejonu Odessy w Ukrainie. Siedmiodniowy program wizyty studyjnezaprezentował funkcjonowanie polskiego samorządu oraz realizacji zadań gminy, miasta, powiatu i województwa. Program wizyty rozpoczęło spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, podczas którego zaprezentowana została historia reformy samorządowej i schemat polskiego samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem zadań woewództwa. W spotkaniu wzięli udział Marszałek Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele Związku Gmin Pomorskich i Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”. Kwestie rozwoju demokracji partycypacyjnej i zaangażowania mieszkańców w kształtowanie przestrzeni miejskiej oraz wydatkowania budżetu miasta omówione zostały podczas spotkania z Kierownikiem Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Gdańska na temat budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych. Wizyta w Europejskim Centrum Solidarności, którego misją jest upamiętnienie procesów transformacji w Polsce, a także łączenie przeszłości z przyszłością pomogła zrozumieć początki transformacji w Polsce.

Zadania powiatu zostały omówione podczas wizyty w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie. Na spotkaniu pracownicy różnych wydziałów omówili swoje zadania i przedstawili sposób ich realizacji. Szczególną uwagę zwrócono na realizację przez powiat zadań z zakresu edukacji i opieki społecznej. W tym celu odwiedziliśmy szkołę ponadgimnazjalną oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zdecydowana część wizyty poświęcona została zadaniom gminy, w tym zwłaszcza funkcjonowaniu gminy wiejskiej. W Kobylnicy uczestnicy na spotkaniu z Wójtem Gminy Panem Leszkiem Kulińskim poznali zagadnienia związane z budżetem oraz źródłami finansowania zadań gminy. Odwiedzili także małe i średnie przedsiębiorstwa gospodarcze. Rozwój infrastruktury i własność komunalna zostały przedstawione w oparciu o zagadnienia związane z gospodarką wodno- kanalizacyjną, inwestycjami drogowymi, inwestycjami kubaturowymi oraz sportowo – rekreacyjnymi. W Gminie Kobylnica uczestnikom przedstawione zostały sposoby wykorzystania odnawialnych źródeł energii i działania dotyczące efektywności energetycznej /termomodernizacja/.

W Gminie wiejskiej Puc z kolei uczestnicy zgłębili tematykę korzystania z dotacji unijnych, współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i zadania zlecone oraz organizację i uprawnienia służby medycznej na przykładzie prywatnego ośrodka zdrowia.

Spotkanie z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w Lubaniu miało na celu przedstawienie rozwoju rolnictwa na Pomorzu, a także historię i zagospodarowanie terenów po dawnych PGR-ach. Uczestnicy wizyty odwiedzili pasiekę i dowiedzieli się o rozwoju pszczelarstwa.

Na spotkaniu w Urzędzie Miasta Gdynia Pan marek Stępa opowiedział o organizacji transportu, a wizyta w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni była okazją do rozmowy na temat rozwoju przedsiębiorczości w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i restrukturyzację regionalnej gospodarki.

W dniach 19-30 kwietnia 2015 r. będzimy gościć w Trójmieście, w ramach programu Study Tours to Poland, grupę studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Celem wizyty jest przybliżenie najważniejszych aspektów polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej oraz przemian, które dokonały się na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.

Swój dwunastodniowy pobyt w Polsce studenci zaczną od wizyty w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie zapoznają się nie tylko z historią procesu transformacji w Polsce, ale także charakterem samej placówki i prowadzonymi przez nią działaniami w zakresie wystawiennictwa, edukacji oraz nauki. System szkolnictwa wyższego przybliży spotkanie na Uniwersytecie Gdańskim z udziałem przedstawicieli władz uczelni oraz samorządu studenckiego, a zagadnienia dotyczące kształcenia przez całe życie, tzw. life long learning, prezentacja i dyskusja przygotowana przez Akademię Pomorską w Słupsku.

Wizyta w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym będzie okazją do zaprezentowania jednej z form wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz łączenia biznesu z nauką i działaniami społecznymi. Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku pozwoli poznać uczestnikom programu działań kulturalnych i społecznych instytucji samorządowych oraz aktywizacji społecznej mieszkańców miasta. Wizyta w Radio Gdańsk oraz redakcji „Dziennika Bałtyckiego” będzie punktem wyjścia do warsztatów na temat znaczenia mediów w budowaniu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz wolności słowa. Korzyści wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zostaną omówione podczas spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Pomorskie w Unii oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.

Podczas wizyty uczestnicy poznają także mniejsze miejscowości – Słupsk i Ustkę. Współpraca samorządów i organizacji pozarządowych zostanie zaprezentowana w Ustce, które wspólnie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku realizuje innowacyjny projekt „Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim”, którego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi w województwie pomorskim.

Okazją do poznania kultury Polski i Pomorza będzie wizyta w Operze Bałtyckiej, Katedrze w Oliwie, warsztaty w Synagodze w Gdańsku i Zwiedzanie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.

Nie mniej ważnym celem wizyty jest integracja uczestników z młodzieżą z Polski, co umożliwią zaplanowane aktywności wieczorne, podczas których uczestnicy poznają kulturę polską, a sami będą mogli zaprezentować Polakom kulturę swoich państw.

Trudno opisać Program STP w kilku słowach: tyle emocji, doświadczeń i wspomnień, że nie sposób ich przelać na papier. Wizyta stwarza możliwość poznania polskiej kultury, systemu rządzenia, gospodarki, edukacji i wielu innych aspektów polskiej rzeczywistości. Jest to okazja do zanurkowania w głąb kraju pozwalająca zastanowić się, jakie zmiany chcielibyśmy wprowadzić w naszym państwie. Na nowo formułujemy swoje ambicje i dążenia. Spotkania z prezydentami i burmistrzami miast, warsztaty, spacery, zawrotne tempo i nierealna ilość otrzymanych informacji wyczerpują, ale jednocześnie pozwalają złapać „drugi oddech”. A to z kolei poszerza horyzonty i otwiera nowe możliwości.

To było wspaniałe dwanaście dni wypełnionych powagą i śmiechem, świeżym powietrzem i salami konferencyjnymi, nowymi przyjaciółmi i starym bólem pożegnania, niesamowitym miastem turystycznym i małymi miejscowościami. Takie wspomnienia są niezapomniane i zawsze chętnie się do nich wraca pamięcią.

Sofiya Abdurakhmanova – uczestniczka wizyty

Artykuł Kateryny Hordienko na temat wizyty: http://www.naiau.kiev.ua/news/oznajomlennya-z-dosvidom-polshhi.html