Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze procedura udzielenia zamówienia prowadzona jest w trybie zapytania ofertowego spełniającego wymogi zasady konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wyżywienia uczestników półkolonii letnich, które są przedmiotem realizacji projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem” wg następującej specyfikacji:• 14 obiadów dla 65 osób w terminie 18-30 sierpnia 2019 roku
  • Minimalny standard obiadu obejmuje zupę, gorące danie mięsne lub rybne (z możliwością zamówienia części posiłków wegetariańskich wg preferencji uczestników projektu), dodatki warzywne (surówka, jarzyna) dodatek skrobiowy, napój.2. Posiłki należy dostarczyć pod adres wskazany przez Zamawiającego w miejsce realizacji półkolonii w miejscowości Czarne (woj. pomorskie).
 2. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodzie z zapotrzebowaniem Zamawiającego na dany dzień z zastrzeżeniem, że dane co do ilości posiłków Zamawiający zgłosi nie później niż jeden dzień przed realizacją usługi.
  4. Rzeczywiste wynagrodzenie wynikać będzie z ilości faktycznie świadczonych usług.
  5. Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki z produktów zakupionych we własnym zakresie, wysokiej jakości bez dodatków preparatów zastępczych, preparatów zwiększających objętość i innych wpływających na zmianę smaku, zapachu, konsystencji potraw itp.
  6. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad higieny przy sporządzaniu i dystrybucji posiłków i utrzymanie odpowiedniej temperatury posiłków oraz przewozu w przystosowanych do tego celu termosach i pojazdem.
  7. Posiłki muszą być przygotowane z zachowaniem zasad racjonalnego żywienia, dobrze zbilansowane pod względem zawartości podstawowych składników odżywczych.Do każdego gorącego posiłku wymaga się dołączenia serwetki lub chusteczki w ilości min. jednej do każdego jednego posiłku.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55321000 – 6 usługi przygotowywania posiłków,
55520000 – 1 usługi dostarczania posiłków.

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie realizowana w dniach 18-30 sierpnia 2019r. W toku realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o miejscach, w których będzie realizowana usługa. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert upoważnieni są wyłącznie Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym do wykonania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert upoważnieni są wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Do składania ofert upoważnieni są wyłącznie Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Dodatkowe warunki

 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
  2. Dodatkowe warunki: zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a. wystąpienia zdarzeń siły wyższej – o czas trwania przeszkody.
W rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej.
Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej.
b. gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne/administracyjne lub na wniosek Zamawiającego – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
1) uzupełniony i podpisany załącznik do oferty,
Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył (jednolite dla wszystkich części) następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Kryterium nr 1 – Cena oferty C – waga 100%

Cena oferty powinna zostać wyrażona w PLN łącznie za całą usługę. Oferty, których kwota zostanie wyrażona w innej walucie zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert.

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami udzielania zamówień, obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min:
– zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
– zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
– zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
– zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców,
– zasadą zapobiegania konfliktom interesów.

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę na podstawie wyżej wymienionych kryteriów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Klauzula społeczna.
Wykluczeni są wykonawcy, którzy zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku.

Termin składania ofert:  05-08-2018

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Biuro zamawiającego – ul. Oliwska 33a, 80-563 Gdańsk lub mailowo na adres: biuro@irse.pl
ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1