Fundacja IRSE oraz Rada Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska zapraszają szkoły do udziału w warsztatach na temat międzykulturowości prowadzonych w ramach realizacji zadania edukacyjnego, które odbywa się w ramach realizacji kampanii edukacyjnej Łączy nas Gdańsk .

Warsztaty, prowadzone w oparciu o aktywne metody edukacji, mają na celu zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic na temat międzykulturowości i migracji, a także stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, jak również wzrost zaangażowania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Udział w projekcie wzmocni działania szkoły w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych.

TEMATYKA WARSZTATÓW

1. Historia Migracji

Podczas warsztatu uczniowie i uczennice dowiedzą się o historii polskiej emigracji po Powstaniu Listopadowym, Wielkiej Emigracji, polskich uchodźcach II wojny światowej, emigracji solidarnościowej i będą umieli wskazać przyczyny migracji w kontekście globalnym odnosząc się także do współczesnych wydarzeń.

2. Komunikacja międzykulturowa

Warsztat pozwalający zrozumieć wpływ kultury na postrzeganie tych samych zjawisk i rozumienie tych samych pojęć. Podczas zajęć uczniowie i uczennice zrozumieją trudności i wyzwania jakie stają przed imigrantami i imigrantkami oraz ich szanse rozwoju w nowy społeczeństwie. Poznają kulturę wybranego państwa oraz będą umieli wskazać na jej podobieństwa i różnice z kulturą Polski.

3. Wartość różnorodności

Warsztat przybliżający pojęcie różnorodności oraz przedstawiający jej znaczenie i wartość, zarówno w obrębie szkoły, środowiska lokalnego jak również całego społeczeństwa. Podczas warsztatu uczniowie i uczennice zrozumieją wpływ stereotypów na postrzeganie innych osób, a także nauczą się dostrzegać i szanować indywidualne cech każdej osoby.

4. Uchodźcy

Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy na temat sytuacji uchodźców w Europie i na świecie. Uczniowie i uczennice poznają różnice między imigrantem/-tką a uchodźcą/-czynią (w tym różnice dotyczące ochrony międzynarodowej), a także zweryfikują i pogłębią wiedzę na temat przyczyn uchodźstwa. Warsztat ma na celu rozwój empatii w stosunku do osób, które są zmuszone zostawić swój dom i szukać bezpieczeństwa w innym państwie.

W szkołach ponadpodstawowych warsztat będzie prowadzony w oparciu o film dokumentalny „moja ucieczka”.

5. Jak mówić nie dyskryminując

Warsztat ma na celu rozwój krytycznego myślenia. Uczniowie i uczennice zrozumieją konsekwencje jednostronnego przekazywania informacji oraz poznają źródła stereotypów.

W szkołach ponadpodstawowych poznają mechanizmy tworzenia fake newsów (nieprawdziwych informacji) oraz sposoby ich weryfikacji.

DLA KOGO

Warsztaty są dedykowane szkołom podstawowym (grupa I: klasy 4-6; grupa II: klasa 7 wraz z klasami 2-3 gimnazjum) oraz ponadpodstawowym z terenu miasta Gdańska.

W szczególności zapraszamy szkoły, w których uczą się dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz placówki, w których do tej pory nie były prowadzone zajęcia/warsztaty na temat międzykulturowości i migracji.

W każdej szkole w warsztatach weźmie udział grupa 10-30 osób.

KIEDY

Projekt prowadzony będzie od marca 2018 roku do grudnia 2019 roku. Warsztaty odbywały się będą w cyklach czteromiesięcznych: marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do II edycji, czyli warsztatów, które odbędą się we wrześniu-grudniu 2018 roku. Cykl warsztatów obejmuje 4 dwugodzinne spotkania, organizowane po godzinach zajęć lekcyjnych.

GDZIE

Warsztaty odbywają się na terenie szkoły.

ZADANIA SZKOŁY BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE

1. Udostępnienie sali na warsztaty prowadzone poza godzinami zajęć lekcyjnych

2. Wyłonienie Koordynatora/-ki, do zadań którego/której należy:

  • rekrutacja grupy uczniów/uczennic zainteresowanych udziałem w projekcie (10-30 osób)
  • kontakt z Koordynatorką Projektu ze strony Fundacji IRSE
  • ustalenie harmonogramu warsztatów
  • promocja projektu przy wykorzystaniu szkolnych źródeł informacji
  • udział w spotkaniu organizacyjnym w dniu 19 września 2018 rok, o godz. 15.00
  • współpraca przy organizacji wydarzenia (Dzień Uchodźcy/Dzień Migranta) kończącego warsztaty

ZGŁOSZENIA

Szkoły zainteresowane udziałem w II edycji projektu (wrzesień-grudzień 2018 roku) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ do 10 września 2018 roku. Wyniki rekrutacji przesłane zostaną drogą mailową do 18 września 2018 roku.

Wszelkich informacji o projekcie udziela Katarzyna Błasińska – Koordynatorka Projektu mailowo: k.blasinska@irse.pl lub telefonicznie: +48 570 660 216.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdańska.