Od października 2016 roku, wraz z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Litwy i Portugalii realizujemy projekt Integration through education, którego celem jest budowa otwartej platformy internetowej z materiałami edukacyjnymi przeznaczonymi dla osób pracujących z młodzieżą, także z imigrantami i uchodźcami, pozwalającymi na prowadzenie zajęć z tego zakresu.

Projekt odpowiada na problem diametralnie wzrastającej w ostatnich  latach liczby imigrantów i uchodźców przybywających do UE. Wg. danych IOM i UNHCR z grudnia ubiegłego roku, wynika że liczba uchodźców i migrantów, którzy przybyli do UE przekroczyła w 2015r. 1 milion. Z uwagi na brak odpowiednio przygotowanej polityki integracji UE pomoc imigrantom i uchodźcom sprowadza się do uregulowania kwestii prawnych ich pobytu i zaspokojenia pierwszych potrzeb socjalnych. Niewystarczająca jest natomiast liczba podejmowanych działań integracyjnych kierowane do  imigrantów, a także do społeczności lokalnej państw i miast przyjmujących. Ograniczenie działań w zakresie imigrantów i migracji do czynności prewencyjnych i pilnych, wynikających z potrzeby chwili nie stanowi rozwiązania kwestii przyszłości imigrantów w UE. W dobie globalizacji migracje stały się procesem nieuniknionym. Ludzie podróżują i będą podróżować w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia, nauki i rozwoju. Nie ograniczą tego budowane mury, zasieki, czy wzmocnienie lub zamknięcie granic. Należy zatem przygotować się na przyjęcie imigrantów i podjąć działania edukacyjne i integracyjne, tak aby osoby przyjeżdżające do naszych państw stały się częścią społeczeństwa. Osoby pracujące z młodzieżą, w tym z imigrantami i uchodźcami podkreślają brak materiałów do pracy w tym obszarze. Celem projektu jest zbudowanie platformy internetowej z materiałami edukacyjnymi dla osób pracujących z młodzieżą, w tym imigrantami i uchodźcami z otwartym dostępem do nich, co umożliwi im włączanie tych tematów w prowadzone działania edukacyjne i integracyjne. Tylko w ten sposób możliwa będzie budowa społeczeństwa włączającego imigrantów i uchodźców, a nie ich marginalizowanie. Odbiorcami projektu są osoby pracujące z młodzieżą, w tym zwłaszcza z imigrantami i uchodźcami w szkołach, na uniwersytetach, w organizacjach pozarządowych, klubach osiedlowych, domach kultury, bibliotekach. Z jednej strony są to osoby doświadczone w pracy z młodzieżą, ale nie zawsze w pracy z imigrantami i uchodźcami. Brakuje im wiedzy i narzędzi do prowadzenia dobrych jakościowo działań edukacyjnych i integracyjnych. Odbiorcami pośrednimi jest młodzież, w tym imigranci i uchodźcy, którzy bez odpowiedniego wsparcia zagrożeni są wykluczeniem społecznym: marginalizacją, bezrobociem, wypadnięciem z systemu edukacji.
Głównym rezultatem projektu będzie stworzenie platformy z materiałami edukacyjnymi dla osób pracujących z młodzieżą, w tym głównie z imigrantami i uchodźcami, a także wypracowanie międzynarodowych standardów działań edukacyjnych i integracyjnych prowadzonych dla tej grupy, jak również rozwinięcie kontaktów i sieci współpracy międzynarodowej osób pracujących z młodymi imigrantami i uchodźcami. Projekt „Integration through education” przyczyni sie do wzrostu kompetencji osób pracujących z młodzieżą, w tym z imigrantami i uchodźcami, którzy otrzymają nowe narzędzia do pracy, w postaci materiałów edukacyjnych. Na poziomie lokalnym zwiększy to ilość prowadzonych działań oraz polepszy ich jakość. Zwiększy się także ilość osób posiadających wiedzę i kompetencje do pracy z imigrantami i uchodźcami. To z kolei przyczyni się do poprawy sytuacji imigrantów i uchodźców, jak także do złagodzenia napięć i konfliktów społecznych poprzez przygotowane działania integracyjne.