Integracyjny Polsko-Ukraiński Obóz Społecznej Przedsiębiorczości to projekt wymiany młodzieżowej, w której wzięło udział 20 młodych osób z Trójmiasta i Kijowa. Spotkanie odbyło się w dniach 6-13 listopada 2016 roku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.

Głównym celem projektu jest wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży oraz wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji. Podczas siedmiu dni warsztatów, spotkań i dyskusji młodzież miała możliwość zapoznania się z zasadami tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, współpracy stref biznesu z organami władzy na przykładzie konkretnych przedsiębiorstw społecz­nych działających w Gdańsku.

Prowadzone warsztaty i ćwiczenia stworzyły atmos­ferę do twórczej pracy, której efektem były pomy­sły przedsiębiorstw społecznych. W czasie projektu poznaliśmy problemy socjalne zarówno w Polsce jak i w Ukrainie, nauczyliśmy się przełamywać ste­reotypy i dowiedzieliśmy się skąd one biorą się w naszych głowach. Podjęliśmy próbę stworzenia analizy SWOT naszego przedsiębiorstwa, pisaliśmy biznesplan i przygotowywaliśmy jego kampanię marketingową. Poznaliśmy różne typy liderstwa, a podczas wizyty studyjnej spotkaliśmy się z prakty­kami, pracującymi w przedsiębiorstwach społecz­nych w Gdańsku.

Pierwszym z nich był „So Stay Hotel”, prowa­dzony przez byłych wychowanków domów dziecka. Stwarza on im możliwość zdobycia często pierw­szego doświadczenia zawodowego. Drugie przed­siębiorstwo, które odwiedziliśmy to Gdańska Spół­dzielnia Socjalna, gdzie większość pracowników to osoby wywodzące się z grup zagrożonych wyklu­czeniem społecznym. Zajmują się oni głównie opie­ką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz świadczą usługi porządkowe.

Wszystkie warsztaty, spotkania i zajęcia umożliwiły nam:

·         przełamanie bariery językowej i udoskonalenie znajomości języków obcych;

·         zwiększenie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej;

·         poznanie praktyki działania przedsiębiorstw spo­łecznych;

·         wymianę wiedzy na temat zwyczajów i tradycji obu państw-uczestników;

·         poznanie Gdańska i jego historii.

Zobaczcie jak to wyglądało:

https://youtu.be/6opwdxIPeBo

Nasze warsztaty można było śledzić na Instagramie i Snapchacie, gdzie używaliśmy oficjalnego hashtagu #POLUKRowane.

A to co wypracowaliśmy zebraliśmy w broszurę Zysk to nie tylko pieniądze. Przedsiębiorczość społeczna w Polsce i w Ukrainie. Dodaliśmy grafikę, tłumaczenie na język ukraiński i gotowe do dzielenia się. Miłej lektury!

Projekt finansowany z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży