Coroczna konferencja organizowana we współpracy z Instytutem Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Decyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana jest przekonaniem o ważności tematyki równościowej w szeroko rozumianej przestrzeni społeczno-edukacyjnej oraz kulturotwórczej.

Równouprawnienie oraz niedyskryminowanie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, stan zdrowia, wiek i orientację seksualną to obowiązki, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, wpisując równouprawnienie i zakaz dyskryminacji do Konstytucji RP oraz zgadzając się na szereg zapisów i regulacji międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, co stanowi jeden z ważniejszych testów i wyznaczników funkcjonowania każdej demokracji. Przyznajmy przecież, że nasze jakże różnorodne przekonania moralno-etyczne, a co za tym idzie ideologiczne, polityczne i kulturowe, wzajemnie oddziałują na sposób rozumienia kategorii równouprawnienia i dyskryminacji czy nierówności i to zarówno w odniesieniu do ludzi, jak również do wszystkich istot żywych. Dlatego, obserwując praktykę życia społecznego, podjęliśmy wyzwanie kontynuacji rozpoczętej w 2016 roku konferencji i zorganizowania III edycji, która, jak wierzymy, będzie cenną okazją do wymiany poglądów i doświadczeń dla tych wszystkich, którzy zajmują się szeroko rozumianą edukacją równościową.

Edukacja równościowa to interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący pilną potrzebę pogłębionych debat, refleksji i analiz. Konieczność szukania rozwiązań, docierania do istoty zjawisk związanych z polityką równościową i antydyskryminacyjną, to również pilne zadanie dla przedstawicielek i przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, których głosu nie może zabraknąć w toczących się debatach publicznych. W kontekście istotnych zjawisk społecznych w Polsce i na świecie, pojawiania się nowych problemów o wymiarze lokalnym, ale i międzynarodowym, powinniśmy – jak wierzymy – wspólnie podjąć wyzwanie stworzenia forum wymiany poglądów i doświadczeń, poszukiwania konstruktywnych rozwiązań, skierowanych na przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji. Poprzednie edycje konferencji potwierdziły potrzebę skonfrontowania i zredefiniowania rożnych poglądów, racji i przekonań, a ich rezultaty nie tylko nie zamknęły debaty, ale stworzyły nowe pola eksploracji i dyskusji.

Do debaty i refleksji zapraszamy osoby zajmujące się teorią i praktyką z obszaru pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej, ekonomii, prawa, medycyny, a także przedstawicielki i przedstawicieli instytucji kultury i sztuki, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, działających na rzecz praw człowieka i zwierząt, edukatorki i edukatorów antydyskryminacyjnych, kadrę zarządzającą oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Swoje zaproszenie kierujemy także do studentek i studentów, dla których przewidujemy specjalny panel naukowo-dyskusyjny, a także do nauczycielek i nauczycieli, którzy poza modułem teoretyczno-naukowym będą mogli w trzecim dniu konferencji wziąć udział w zaproponowanych warsztatach metodycznych.

Więcej informacji na stronie konferencji