W dniach 17-23 kwietnia 2016 roku gościliśmy w Trójmieście 15 przedstawicieli samorządu z rejonu Odessy w Ukrainie.

Siedmiodniowy program wizyty studyjnezaprezentował funkcjonowanie polskiego samorządu oraz realizacji zadań gminy, miasta, powiatu i województwa. Program wizyty rozpoczęło spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, podczas którego zaprezentowana została historia reformy samorządowej i schemat polskiego samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem zadań woewództwa. W spotkaniu wzięli udział Marszałek Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele Związku Gmin Pomorskich i Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”. Kwestie rozwoju demokracji partycypacyjnej i zaangażowania mieszkańców w kształtowanie przestrzeni miejskiej oraz wydatkowania budżetu miasta omówione zostały podczas spotkania z Kierownikiem Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Gdańska na temat budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych. Wizyta w Europejskim Centrum Solidarności, którego misją jest upamiętnienie procesów transformacji w Polsce, a także łączenie przeszłości z przyszłością pomogła zrozumieć początki transformacji w Polsce.

Zadania powiatu zostały omówione podczas wizyty w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie. Na spotkaniu pracownicy różnych wydziałów omówili swoje zadania i przedstawili sposób ich realizacji. Szczególną uwagę zwrócono na realizację przez powiat zadań z zakresu edukacji i opieki społecznej. W tym celu odwiedziliśmy szkołę ponadgimnazjalną oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zdecydowana część wizyty poświęcona została zadaniom gminy, w tym zwłaszcza funkcjonowaniu gminy wiejskiej. W Kobylnicy uczestnicy na spotkaniu z Wójtem Gminy Panem Leszkiem Kulińskim poznali zagadnienia związane z budżetem oraz źródłami finansowania zadań gminy. Odwiedzili także małe i średnie przedsiębiorstwa gospodarcze. Rozwój infrastruktury i własność komunalna zostały przedstawione w oparciu o zagadnienia związane z gospodarką wodno- kanalizacyjną, inwestycjami drogowymi, inwestycjami kubaturowymi oraz sportowo – rekreacyjnymi. W Gminie Kobylnica uczestnikom przedstawione zostały sposoby wykorzystania odnawialnych źródeł energii i działania dotyczące efektywności energetycznej /termomodernizacja/.

W Gminie wiejskiej Puc z kolei uczestnicy zgłębili tematykę korzystania z dotacji unijnych, współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i zadania zlecone oraz organizację i uprawnienia służby medycznej na przykładzie prywatnego ośrodka zdrowia.

Spotkanie z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w Lubaniu miało na celu przedstawienie rozwoju rolnictwa na Pomorzu, a także historię i zagospodarowanie terenów po dawnych PGR-ach. Uczestnicy wizyty odwiedzili pasiekę i dowiedzieli się o rozwoju pszczelarstwa.

Na spotkaniu w Urzędzie Miasta Gdynia Pan marek Stępa opowiedział o organizacji transportu, a wizyta w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni była okazją do rozmowy na temat rozwoju przedsiębiorczości w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i restrukturyzację regionalnej gospodarki.

Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „STP – wizyty studyjne w Polsce 2015-2016″