Projekt VINA ma na celu podniesienie wskaźnika rozpoznawalności kompetencji osób dorosłych nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.

Głównym celem projektu VINA jest zapewnienie osobom fizycznym i instytucjom łatwego dostępu do otwartej bazy narzędzi walidacji, informacji i projektów ukierunkowanych na uczenie się nieformalne i pozaformalne. Międzynarodowe  partnerstwo służy wymianie dobrych praktyk, a także, dostarczając prostych narzędzi, wspiera Europejczyków i Europejki w uwidacznianiu i potwierdzaniu posiadanych umiejętności. Umożliwiając łatwą ocenę wiedzy i kompetencji nabytych w drodze uczenia się nieformalnego i pozaformalnego,  poprawę konkurencyjności osób dorosłych, promowanie włączającego społeczeństwa i wspieranie mobilności społecznej projekt realizuje cele strategii „Europa 2020”.

Partnerstwo projektowe osiągnie postawione sobie cele poprzez budowę:łównym celem projektu VINA jest zapewnienie osobom fizycznym i instytucjom łatwego dostępu do otwartej bazy narzędzi walidacji, informacji i projektów ukierunkowanych na uczenie się nieformalne i pozaformalne. Międzynarodowe  partnerstwo służy wymianie dobrych praktyk, a także, dostarczając prostych narzędzi, wspiera Europejczyków i Europejki w uwidacznianiu i potwierdzaniu posiadanych umiejętności. Umożliwiając łatwą ocenę wiedzy i kompetencji nabytych w drodze uczenia się nieformalnego i pozaformalnego,  poprawę konkurencyjności osób dorosłych, promowanie włączającego społeczeństwa i wspieranie mobilności społecznej projekt realizuje cele strategii „Europa 2020”.

  • Bazy danych – zbioru efektywnych narzędzi walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego
  • Analizatora – Tendencji Rozpoznawania Możliwości R.O.T.A.

Grupy docelowe projektu:

  • Instytucje walidacyjne (prywatne i publiczne)
  • Osoby dorosłe, planujące walidację
  • Instytucje planujące walidację
  • Osoby wspierające edukację pozaformalną/nieformalną

Pierwszym rezultatem projektu VINA jest baza danych pomagająca w znalezieniu informacji, projektów oraz ich rezultatów, europejskich i międzynarodowych organizacji oraz narzędzi związanych z walidacją efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego.

Została ona zbudowana zgodnie z zaleceniami kategoryzacji narzędzi Cedefop (agencji, która pomaga Komisji Europejskiej, państwom członkowskim UE i organizacjom społecznym w rozwijaniu polityk europejskich w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego), biorąc pod uwagę etapy walidacji, obszary zainteresowań i nasze grupy docelowe.

Kolejnym ważnym elementem bazy danych jest mechanizm dodawania nowych narzędzi/wpisów, a także dostępność zebranych narzędzi w kilku językach europejskich. Funkcje te pozwalają na szybkie poszerzanie bazy danych poprzez współpracę z osobami prywatnymi oraz instytucjami publicznymi i organizacjami prywatnymi. Współpraca będzie rozwijana w kolejnych latach, pozwalając na wykorzystanie możliwości bazy danych na najwyższym poziomie.

Drugim produktem projektu VINA jest Analizator Tendencji Rozpoznawania Możliwości R.O.T.A.

Dzięki specjalnie opracowanemu dla każdego narzędzia algorytmowi umożliwia on ich ocenę na podstawie liczby wizyt, z uwzględnieniem ogólnej liczby wyszukiwań w bazie danych.

Rezultaty wyświetlane są w formie tabeli lub wykresów. W tabeli widoczne są najczęściej odwiedzane i wyszukiwane narzędzia, a wykres pokazuje narzędzia najwyżej ocenione w kategorii przydatności.

R.O.T.A dostarcza dodatkowych mechanizmów statystycznych do narzędzi dostępnych w bazie danych, tj. kraj pochodzenia użytkowników i użytkowniczek, urządzenia wykorzystywane do eksploracji bazy (komputer, telefon komórkowy, tablet), typ systemów operacyjnych itp. Informacje te pomagają wyciągnąć dodatkowe wnioski dotyczące preferowanych narzędzi, tendencji użytkowników i użytkowniczek, co pomaga w ich sprofilowaniu.

BAZA DANYCH VINA

ULOTKA VINA

Partnerzy projektu:

EURO

Centrum Badawcze, promocja i inicjatywy UE – zostało założone w 1996 roku z myślą o promowaniu i wdrażaniu projektów dotyczących rozwoju lokalnego w regionie Sycylia. Organizacja działa na rzecz nawiązywania i utrzymywania współpracy z instytucjami publicznymi i prywatnymi, zarówno we Włoszech jak i za granicą. Stowarzyszenia EURO prowadzi działania w obszarze młodzieży, współpracuje z przedsiębiorstwami, uczelniami, szkołami, instytucjami oświatowymi mającymi status partnerów stowarzyszonych.

Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

Europejska Agencja Rozwoju (EUDA) jest firmą prywatną działającą w charakterze głowy ogólnoeuropejskiej sieci instytucji i ekspertów w dziedzinie edukacji, innowacji i rozwoju regionalnego. EUDA zapewnia najnowocześniejsze kompetencje międzynarodowe dla sektora publicznego, prywatnego, non-profit i akademickiego poprzez działania edukacyjne, międzynarodowy transfer know-how, nawiązywanie kontaktów z kluczowymi interesariuszami oraz poprzez rozwój i realizację projektów na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

European Learning Network Ltd

ELN (European Learning Network Ltd) jest konsorcjum, z siedzibą w Londynie, zrzeszającym brytyjskie i europejskie instytucje edukacyjne tj. szkoły wyższe, uniwersytety, organizacje pozarządowe, instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego, małe i średnie przedsiębiorstwa i agencje rządowe prowadzące działania edukacyjne skierowane do młodzieży i dorosłych. ELN zrealizował szereg inicjatyw europejskich, od kariery Edukacyjnej w kształceniu i szkoleniu zawodowym, umiejętności zawodowych i przedsiębiorczości po programy integracji społecznej. Wizją i misją ELN jest „rozwój kultury przedsiębiorczości poprzez kreatywność i innowacje”. Jako partner, ELN ułatwia studentom zdobycie podstawowych umiejętności i kompetencji dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa globalnego. Zgodnie z filozofią ELN każdy student ma znaczenie, niezależnie od płci, wieku czy sytuacji społeczno-ekonomicznej.

ELECTRONIC COMPASS

Electronic Compass jest grecką firmą oferującą usługi edukacyjne i informatyczne. Firma koncentruje się na procesie kontynuacji kształcenia przez osoby dorosłe, a jej misją jest dzielenie się postępem w obszarze edukacji na wiele sposobów. Sieć przedsiębiorstwa obejmuje instytucje, organizacje i ekspertów z dziedziny ICT, edukacji i nauk społecznych. Electronic Compass organizuje lokalne badania pilotażowe wśród odbiorców swych usług. Poza tym, firma oferuje szereg rozwiązań, takich jak interaktywne i dostępne dla osób z niepełnosprawnością strony internetowe i witryny handlu internetowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+