„W sieci NGO” to projekt kompleksowego wsparcia małych, lokalnych organizacji pozarządowych z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Poprzez cykl warsztatów, doradztwo, wizyty studyjne, superwizje realizowanych projektów chcemy zwiększyć kompetencje przedstawicieli 60 organizacji pozarządowych w zakresie działań na rzecz aktywizowania i rozwoju społeczności lokalnych. Projekt zmierza do niwelowania dużych dysproporcji pomiędzy organizacjami z obszarów dużych miast, a terenami wiejskimi. Różnice te dotyczą zarówno dostępu do funduszy, jak również szkoleń i doradztwa. Zwiększenie skuteczności pozyskiwania grantów i realizacji projektów, wzrost świadomości na temat znaczenia spotkań animacyjnych, diagnozy potrzeb, współpracy międzysektorowej, czy tworzenia produktu turystycznego doprowadzi do rozwoju społeczności lokalnej, zaangażowanej w działania obywatelskie. Społeczność lokalna zyska możliwości rozwoju poprzez udział w organizowanych projektach, zintegruje się podczas wspólnych działań, a poprzez udział w spotkaniach animacyjnych i pracy wolontarystycznej w organizacjach będzie miała realny wpływ na kształtowanie pozytywnych zmian.

Projekt „W sieci NGO” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Bezpośrednimi odbiorcami działań projektowych jest 80 osób z min. 60 organizacji pozarządowych z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z obszaru województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Z każdego województwa do projektu przystąpi 40 osób z min. 30 NGO. Zakładamy możliwość udziału dwóch osób z jednej organizacji, jednak chcemy dotrzeć do jak największej grupy NGO i rekrutować po jednej osobie z organizacji.

 1. Cykl warsztatów prowadzonych w 4 grupach (po dwie w każdym województwie) w wymiarze 32 h miesięcznie (cztery dni szkoleniowe). Wszystkie warsztaty, poza szkoleniem wyjazdowym, będą odbywać się w Sztumie, Rzeczenicy, Bartoszycach i jednej miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim lub w miejscowościach, z których pochodzili będą uczestnicy projektu. Tematyka warsztatów obejmuje:

  • Sieciowanie i współpraca z innymi podmiotami – szkolenie wyjazdowe

  • Tworzenie strategii rozwoju NGO w kontekście rozwoju społeczności lokalnej

  • Praca metodą projektu

  • Wolontariat jako forma rozwoju społeczności lokalnej

  • Możliwości pozyskiwania grantów (w tym m.in. projekty międzynarodowe i edukacja międzykulturowa)

  • Współpraca NGO i instytucji administracji publicznej/budowanie partnerstwa lokalnego

  • Produkt turystyczny jako sposób funkcjonowania NGO i forma aktywizacji społeczności lokalnej

  • Animacja jako metoda pracy w środowisku lokalnym

  • Skuteczny PR i fundraising

 2. Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o dotację, realizacji projektu, współpracy międzynarodowej, tworzenia strategii rozwoju, produktu turystycznego, skutecznej promocji

 3. Wizyty studyjne – w celu przedstawienia dobrych praktyk i rozwoju społeczności lokalnej poprzez opracowanie i upowszechnianie produktu turystycznego uczestnicy wezmą udział w wizycie studyjnej do miejsca/społeczności, które opracowały i wdrożyły produkt turystyczny

 4. Superwizje realizowanych projektów – wizyty wspierające w zakresie prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej prowadzonych działań. Superwizje przyjmą formę bezpośrednich konsultacji w siedzibie projektodawcy realizującego projekt

 5. Festyny Organizacji Pozarządowych – lokalne imprezy pozwalające na prezentację społeczności lokalnej prowadzonych działań i zachęcenie ich do aktywnego włączenia się w pracę organizacji

Aktualny harmonogram działań jest dostępny na osobnej stronie.

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 21 września 2014 r. mailem na adres: biuro@irse.pl lub na adres biura projektu: ul. Oliwska 33a, 80-563 Gdańsk.

Kryteria dostępu:

 • siedziba organizacji pozarządowej na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej województwa pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego

 • obroty za ostatni rok budżetowy max. 25 tys. zł

Kryteria strategiczne:

 • NGO z miejscowości poniżej 3 tys. mieszkańców – 10 pkt

 • NGO z miejscowości 3-10 tys. mieszkańców – 7 pkt

 • budżet za ostatni rok nie przekraczający 1 tys. zł – 10 pkt

 • budżet za ostatni rok 2-10 tys. zł – 5 pkt

 • brak dotychczasowej współpracy z wolontariuszami – 5 pkt

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie proszone będą o dostarczenie aktualnego wyciągu z KRS oraz kopii sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, w celu potwierdzenia spełniania kryteriów dostępu.