Celem projektu 'Entrepreneurship in rural tourism sector for youth with disabilities’ (ERTSYD) jest rozpowszechnienie informacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez młodzież z niepełnosprawnością, mieszkającą na obszarach wiejskich oraz wzmocnienie ich integracji społecznej i poczucia własnej wartości, co docelowo prowadzić ma do poprawy ich sytuacji finansowej. Projekt jest realizowany przez sześć państw – trzy z Unii Europejskiej (Łotwa, Polska, Portugalia) i trzy z grupy państw Partnerstwa Wschodniego (Gruzja, Mołdawia, Ukraina), które poprzez współpracę międzynarodową i serię zaplanowanych aktywności tj. szkolenia i wymiana młodzieży będą budowali swój potencjał w obszarze pracy z młodzieżą. Partnerzy projektu wspólnie opracowali program rozwoju organizacji, który zostanie upowszechniony wśród osób pracujących z młodzieżą w krajach partnerów, co zwiększy jego oddziaływanie społeczne  i widoczność.  Cele projektu obejmują: organizację trzech szkoleń międzynarodowych dla osób pracujących z młodzieżą i jednej wymiany młodzieży, przy współpracy i włączeniu osób z niepełnosprawnością; opracowanie i publikację poradnika  dotyczącego gościnności i świadczenia usług dla osób z niepełnosprawnością w sektorze turystyki wiejskiej; nawiązanie współpracy między osobami uczestniczącymi w projekcie i dzielenie się wiedzą z instytucjami edukacyjnymi kształcącymi studentów/tkin w obszarze turystyki wiejskiej, z restauracjami oraz z obiektami świadczącycmi usługi noclegowe; kampanie promocyjne i rzecznicze zachęcające młodzież z niepełnosprawnością do pracy w sektorze turystyki wiejskiej.

Opracowana w ramach projektu interaktywna mapa przedstawiająca bazę noclegową i turystyczną na terenach wiejskich, dostosowaną do osób z niepełnosprawnością zostanie wykorzystana do rozpowszechniania informacji na temat nowych rodzajów świadczonych usług. Ten innowacyjny projekt, włączający osoby należące do grup społecznie marginalizowanych w rozwój ich potencjału i możliwości, przyczyni się w długiej perspektywie do zmian spolecznych i jest cennym wkładem w praktyczne wdrażenie Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnością, a także odpowiada  celom Roku Zrównoważonej Turystyki ONZ.

Stona projektu