Projekt Generation Europe: The Academy to międzynarodowa inicjatywna zrzeszająca ponad 45 organizacji społecznych pracujących z młodzieżą z 15 europejskich krajów. Projekt służy kształtowaniu i wspieraniu aktywnej postawy obywatelskiej młodych ludzi, motywuje do wspólnych działań społecznych, politycznych czy rzeczniczych. Projekt stara się wyrównywać szanse poprzez włączanie szczególnie tych osób, które wcześniej nie miały możliwości uczestnictwa w projektach międzynarodowych oraz mają mniejsze szanse lub możliwości zaangażowania się ze względu na swój status społeczny, ekonomiczny lub materialny.

Projekt Generation Europe zrzesza grupy młodzieży z trzech różnych krajów, które współpracują ze sobą w obszarze działań społecznych, politycznych i obywatelskich. Celem projektu jest upełnomocnienie młodych ludzi i wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i narzędzia pomocne w aktywnym rozwiązywaniu problemów społecznych. Projekt realizowany jest w latach 2022-2024 na dwóch szczeblach – lokalnym i międzynarodowym. W trakcie trzyletniej współpracy młodzież identyfikuje wspólne, aktualne wyzwania i problemy społeczne, które wpływają na jakość życia w ich lokalnych społecznościach, dzieli się swoim doświadczeniem oraz tworzy projekty mające na celu poprawę sytuacji lokalnej.

Podczas spotkań lokalnych grupa młodzieży z Polski pod okiem wspierających ich ambasadorek oraz pracowniczki młodzieżowej projektuje rozwiązanie wybranego problemu społecznego. Na poziomie międzynarodowym projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacjami z Francji i Niemiec. Co roku w każdym państwie partnerskim odbędzie się międzynarodowe spotkanie grup młodzieży. W lipcu 2022 roku pierwsze spotkanie zostało zrealizowane w Marsylii, we Francji. Zakończyło się ono wyborem zagadnienia społecznego, nad którego rozwiązaniem będą pracować przez kolejne dwa lata. Pomysły i propozycje zostały ujęte w temat „Ekologia i ochrona przyrody. Jak się masz, Ziemio?”

Poznajcie grupę zaangażowaną w działania w Gdańsku:

Projekt koordynowany jest przez niemiecką organizację IBB i realizowany w partnerstwie z niemiecką organizacją KJHV oraz francuskimi organizacjami Une Terre Culturelle i Because U Art.